Kerstin Bober

Grafik | Comic | Text

Das Leben ist nicht immer fair …

Skizzenbuch — Kerstin Bober am 27. Oktober 2016  

7

Skizzenbuch — Kerstin Bober am 19. Oktober 2016  

6

Skizzenbuch — Kerstin Bober am 7. Oktober 2016  

5