Kerstin Bober

Grafik | Comic | Text

… und weiter geht´s!

Grafik — Kerstin Bober am 30. Juli 2010  

Neues vom Ameisenbär

Grafik — Kerstin Bober am 28. Juli 2010  

Fotos — Kerstin Bober am 28. Juli 2010