Kerstin Bober

Grafik | Comic | Text

Urlaub?

Skizzenbuch — Kerstin Bober am 28. Juni 2012  

Leider nicht, nun auf dem Papier 😉

Fotos — Kerstin Bober am 21. Juni 2012  

Strand

Skizzenbuch — Kerstin Bober am 20. Juni 2012